روانشناسی رنگ صورتی در لباس – مشاور شما

بسیاری از خوانندگان نوشته اند که رنگ صورتی هم زنانه است و هم زنده. با وجودی که اثر رنگها تا حدودی ذهنی است و در مورد اشخاص مختلف فرق میکند امّا برخی از تاثیرات رنگها دارای معنی یگانهای در سراسر جهان هستند. •با وجودی که اثر آرام بخشی رنگ صورتی مشخص شده است ولی پژوهشگران دریافتهاند که این اثر تنها در خلال مواجهه اولیه به وجود میآید. اطلاعات ارایه شده خبر از آن می دهد که هیچ قانون مدونی در خصوص آبی پوش بودن پسرها و یا صورتی پوش بودن دختر ها وجود ندارد. مطالعات انجام شده حاکی از ان است که دختران و یا پسران در ابتدای تولد خود صورتی و یا آبی را از بین رنگ های دیگر انتخاب نمی کنند.

بنابراین فرضیه ی بازتاب تفاوت های بیولوژیکی در انتخاب رنگ ها کاملا رد شده است و مدت هاست که در مورد آن صحبتی نمی شود. به همین دلیل دیدگاه های جامعه شناختی بر این اعتقادند که در این مورد نیز اقتضائات فرهنگی موجود، به ذهنیت افراد جامعه شکل داده و از طریق ایجاد یک گفتمان جدید و غالب کردن آن، صورتی را رنگی زنانه و آبی را رنگی مردانه جلوه داده است.

اگر صورتی رنگ مورد علاقه شماست، شما دوست داشتنی، مهربان، سخاوتمند و نسبت به نیازهای دیگران حساس هستید. من تا اواخر نوجوانی واقعاً به این رنگ گرایش نداشتم؛ در ابتدا قرمز را دوست داشتم. من تا اواخر نوجوانی به این رنگ علاقهای نداشتم؛ زیرا در ابتدا عاشق قرمز بودم. این امر باعث می شود تا احساس جسمی قرمز از جایگزین کردن آن با یک انرژی دوست داشتنی آرام کاهش یابد.

برخی از خوانندگان رنگ صورتی را رنگی توصیف کرده اند که احساس شادی و شادی را برمی انگیزد. برخی از خوانندگان رنگ صورتی را رنگی توصیف کرده اند که احساس شادی و خوشبختی را برمی انگیزد. جامعه شناسانی از جمله کوهن معتقدند این افراد دو جنس نیستند که نسبت به رنگ خاصی احساس تعلق می کنند بلکه ایده های تبلیغاتی و فرهنگی حاکم بر جامعه است که تعلق داشتن به رنگ خاصی را در آن ها گسترش می دهد. بر اساس دیدگاه کارشناسان رنگ درمانی این رنگ ها به راحتی بر اعصاب انسان تاثیر آرام بخش گذاشته و به داشتن خوابی آرام و عمیق کمک می کند.

دیدگاهتان را بنویسید